KOTIMART

Giải bài tập sách giáo khoa GDPT 2018

Giải Bài Tập Toán 10 - Cánh Diều

CHƯƠNG 1. MỆNH ĐỀ TOÁN HỌC. TẬP HỢP

Bài 1. Mệnh đề toán học

Bài 2. Tập hợp

Bài tập cuối chương 1

CHƯƠNG 2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Bài 1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài tập cuối chương 2

CHƯƠNG 3. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Bài 1. Hàm số và đồ thị

Bài 2. Hàm số bậc hai. Đồ thị hàm số bậc hai và ứng dụng

Bài 3. Dấu của tam thức bậc 2

Bài 4. Bất phương trình bậc 2 một ẩn

Bài 5. Hai dạng phương trình quy về phương trình bậc 2

Bài tập cuối chương 3

CHƯƠNG 4. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC. VECTƠ

Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc từ 0 đến 180

Bài 2. Giải tam giác. Tính diện tích tam giác

Bài 3. Khái niệm vectơ

Bài 4. Tổng và hiệu của hai vectơ

Bài 5. Tích một số với một vectơ

Bài 6. Tích vô hướng của hai vectơ

Bài tập cuối chương 4


Giải trực tiếp Online

Update

Lưu ý:
- Các bạn nên truy cập bài viết thường xuyên trong thời gian tới tôi sẽ Update nhiều câu hỏi thêm trong tài liệu trong thời gian tới.

No comments:

Post a Comment