KOTIMART

Giải bài tập sách giáo khoa GDPT 2018

Tài liệu tìm hiểu chương trình toán 2018

 


Toán hc ngày càng có nhiều ứng dng trong cuộc sống, những kiến thức và kĩ năng toán học cơ bản đã giúp con ngƣời gii quyết các vấn đề trong thực tế cuộc sống một cách có hệ thống và chính xác, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển.

Môn Toán ở trƣờng phổ thông góp phần hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực hc sinh; phát triển kiến thức, kĩ năng then chốt và tạo cơ hội để học sinh đƣợc tri nghiệm, vận dng toán hc vào thực tiễn; to lập sự kết nối giữa các ý tƣởng toán hc, giữa Toán hc với thực tiễn, giữa Toán hc với các môn học khác, đặc biệt với các môn hc thuộc lĩnh vực giáo dc STEM.

Nội dung môn Toán thường mang tính logic, trừu tƣợng, khái quát. Do đó, để hiểu và học đƣợc Toán, chương trình Toán ở trường phổ thông cần bảo đảm sự cân đối giữa “học” kiến thức và “vận dụng” kiến thức vào gii quyết vấn đề cthể.

Trong quá trình hc và áp dng toán hc, học sinh luôn có cơ hội sử dng các phƣơng tiện công nghệ, thiết bdy hc hiện đại, đặc biệt là máy tính điện tử và máy tính cầm tay hỗ trợ quá trình biểu diễn, tìm tòi, khám phá kiến thức, gii quyết vấn đề toán hc.

Trong chương trình giáo dục phổ thông, môn Toán là môn hc bắt buộc và được phân chia theo hai giai đoạn.

– Giai đoạn giáo dục cơ bản:

Môn Toán giúp hc sinh nắm được một cách có hệ thống những khái niệm, nguyên lí, quy tắc toán hc cần thiết nhất cho tất cmọi ngƣời, làm nền tng cho việc hc tập tiếp theo hoặc có thể sử dng trong cuộc sống hằng ngày.

– Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp:

Môn Toán giúp học sinh có cái nhìn tương đối tổng quát về Toán hc, hiểu đƣợc vai trò và ứng dng ca Toán hc trong thực tiễn, những ngành nghề có liên quan đến toán học để học sinh có cơ sở định hướng nghề nghiệp, cũng như có đủ năng lực tối thiểu để tự tìm hiểu những vấn đề có liên quan đến toán hc trong cuộc đời.

Bên cnh nội dung giáo dc cốt lõi, trong mỗi năm hc, hc sinh (đặc biệt là những hc sinh có định hướng khoa hc tự nhiên và công nghệ) được chn hc một số chuyên đề. Các chuyên đề này nhằm tăng cường kiến thức về Toán học, kĩ năng vận dng kiến thức toán vào thực tiễn, đáp ứng sở thích, nhu cầu và định hướng nghề nghiệp ca hc sinh.

Chương trình môn Toán trong cả hai giai đoạn giáo dc có cấu trúc tuyến 5

tính kết hợp với “đồng tâm xoáy ốc(đồng tâm, mở rộng và nâng cao dần), xoay quanh và tích hợp ba mch kiến thức: Số, Đại số và Một số yếu tố gii tích; Hình học và Đo lường; Thống kê và Xác suất.

No comments:

Post a Comment