KOTIMART

Chia sẻ tài liệu Toán THPT Quốc Gia

Tuyển tập các câu hỏi trong đề thi và đề minh hoạ THPT Quốc Gia 2020

 Chia sẽ các dạng toán được thống kê lại từ đề thi chính thức và các đề minh hoạ năm 2020

MỤC LỤC

1. PHÉP ĐẾM (QUY TẮC CỘNG – QUY TẮC NHÂN)

2. HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP – TỔ HỢP

        2.1 ĐẾM SỐ (CHỈ DÙNG MỘT LOẠI P HOẶC A HOẶC C)

        2.2 CHỌN NGƯỜI, VẬT

3. XÁC SUẤT

4. CẤP SỐ CỘNG

5. CẤP SỐ NHÂN

6. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC MẶT PHẲNG

        6.1 Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

        6.2 Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

7. KHOẢNG CÁCH

7.1 Từ chân H của đường cao đến mp cắt đường cao

        7.2 Từ điểm M (khác H) đến mp cắt đường cao

        7.3 Hai đường chéo nhau (vẽ đoạn v.góc chung)

        7.4 Hai đường chéo nhau (mượn mặt phẳng)

8. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

        8.1 Xét tính đơn điệu của hàm số (biết đồ thị, BBT của y)

        8.2 ĐK để hàm số-bậc ba đơn điệu trên khoảng K

        8.3 ĐK để hàm số-nhất biến đơn điệu trên khoảng K

        8.4 Đơn điệu liên quan hàm hợp, hàm ẩn

        8.5 Ứng dụng tính đơn điệu vào PT, BPT, HPT, BĐ

9. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

        9.1 Tìm cực trị của hàm số cho bởi công thức của y, y’

        9.2 Tìm cực trị, điểm cực trị, số điểm cực trị (khi biết đồ thị, BBT của y)

        9.3 Tìm cực trị, điểm cực trị, số điểm cực trị (khi biết đồ thị, BXD của y’)

        9.4 Cực trị liên quan hàm hợp, hàm ẩn

        9.5 Cực trị liên quan hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối

10. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

        10.1 GTLN, GTNN của f(x) trên đoạn [a;b] biết biểu thức f(x)

           10.2 Tìm m để hs f(x) có GTLN, GTNN thỏa mãn đk cho trước

            10.3 GTLN, GTNN hàm nhiều biến dạng khác

11. TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

           11.1 Tiệm cận đồ thị hàm số phân thức hữu tỷ,không chứa tham số

           11.2 Tiệm cận đồ thị hàm số f(x) dựa vào BBT không tham số

12. ĐỌC ĐỒ THỊ - BIẾN ĐỔI ĐỒ TH

        12.1 Nhận dạng 3 hàm số thường gặp (biết đồ thị, BBT)

        12.2 Xét dấu hệ số của biểu thức (biết đồ thị, BBT)

        12.3 Đọc đồ thị của đạo hàm (các cấp)

12. TƯƠNG GIAO CỦA HAI ĐỒ TH

        12.1 Tìm toạ độ (đếm) giao điểm

        12.2 Đếm số nghiệm pt cụ thể (cho đồ thị, BBT)

        12.3 Tương giao liên quan hàm hợp, hàm ẩn

        12.4 ĐK để f(x) = g(m) có n-nghiệm (chứa GTTĐ)

        12.5 ĐK để f(x) = g(m) có n-nghiệm thuộc K (không GTTĐ)

13. MŨ - LŨY THỪA

        13.1 Kiểm tra quy tắc biến đổi lũy thừa, tính chất

        13.2 Tính toán, rút gọn các biểu thức có chứa biến(a,b,c,x,y,….)

14. LOGARIT

        14.1 Câu hỏi lý thuyết và tính chất

        14.2 Biến đổi các biểu thức logarit liên quan a,b,x,y

        14.3 Tính giá trị các biểu thức logarit không dùng BĐT

        14.4 Dạng toán khác về logarit

15. HÀM SỐ MŨ - LOGARIT

        15.1 Tập xác định liên quan hàm số mũ, hàm số lô-ga-rít

        15.2 Đạo hàm liên quan hàm số mũ, hàm số lô-ga-rít

        15.3 Đồ thị liên quan hàm số mũ, Logarit

        15.4 Câu hỏi tổng hợp liên quan hàm số lũy thừa, mũ, lô-ga-rít

        15.5 Bài toán lãi suất

        15.6 Bài toán tăng trưởng

        15.6 Hàm số mũ ,logarit chứa tham số

        15.6 Min-Max liên quan hàm mũ, hàm lô-ga-rít(nhiều biến)

16. PHƯƠNG TRÌNH , BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ

        16.1 PT,BPT mũ cơ bản, gần cơ bản (không tham số)

        16.2 Phương pháp đưa về cùng cơ số (không tham số)

        16.3 Phương pháp hàm số, đánh giá (không tham số)

17. PHƯƠNG TRÌNH , BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGA

        17.1 Câu hỏi lý thuyết

        17.2 PT,BPT loga cơ bản, gần cơ bản (không tham số)

        17.3 Phương pháp đưa về cùng cơ số (không tham số)

        17.4 PP phân tích thành nhân tử (không tham số)

        17.5 Phương pháp hàm số, đánh giá (không tham số)

        17.6 Phương trình loga có chứa tham số

        17.7 Phương trình,bất phương trình tổ hợp cả mũ và loga có tham số

18. NGUYÊN HÀM

        18.1 Định nghĩa, tính chất của nguyên hàm

        18.2 Nguyên hàm của hs cơ bản, gần cơ bản

        18.3 Nguyên hàm phân thức

        18.4 PP nguyên hàm từng phần

        18.5 Nguyên hàm kết hợp đổi biến và từng phần hàm xđ

        18.6 Nguyên hàm liên quan đến hàm ẩn

19. TÍCH PHÂN

        19.1 Kiểm tra định nghĩa, tính chất của tích phân

        19.2 Tích phân cơ bản(a), kết hợp tính chất (b)

        19.3 PP tích phân từng phần-hàm xđ

        19.4 Kết hợp đổi biến và từng phần tính tích phân-hàm xđ

        19.5 Tích phân liên quan đến phương trình hàm ẩn

20. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN

        20.1 Xác định công thức tính diện tích, thể tích dựa vào đồ thị

        20.2 Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đồ thị hàm xác định

        20.3 Thể tích giới hạn bởi các đồ thị (tròn xoay) hàm xác định

21. KHÁI NIỆM SỐ PHỨC

        21.1 Các yếu tố và thuộc tính cơ bản của số phức

22. CÁC PHÉP TOÁN SỐ PHỨC

        22.1 Thực hiện các phép toán cơ bản về số phức

        22.2 Xác định các yếu tố của số phức (phần thực, ảo, mô đun, liên hợp,…) qua các phép toán

23. BIỂU DIỄN HÌNH HỌC CỦA SỐ PHỨC

        23.1 Câu hỏi lý thuyết, biểu diễn hình học của 1 số phức

        23.2 Tập hợp điểm biểu diễn là đường tròn, hình tròn

24. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC

        24.1 Tính toán biểu thức nghiệm

        24.1 Các bài toán biểu diễn hình học nghiệm của phương trình

        24.1 Các bài toán khác về phương trình

25. THỂ TÍCH KHỐI CHÓP

        25.1 Câu hỏi dạng lý thuyết(Công thức V,h,B ;có sẵn h, B;…)

        25.2 Thể tích khối chóp đều

        25.3 Thể tích khối chóp khác

        25.4 Tỉ số thể tích trong khối chóp

26. THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ-ĐA DIỆN KHÁC

        26.1 Câu hỏi dạng lý thuyết(Công thức V,h,B ;có sẵn h, B;…)

        26.2 Thể tích khối lập phương, khối hộp chữ nhật

        26.3 Thể tích khối lăng trụ đều

        26.4 Thể tích khối đa diện phức tạp

27. KHỐI NÓN

        27.1 Câu hỏi lý thuyết về khối nón

        27.1 Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, Thể tích(liên quan) khối nón khi biết các dữ kiện cơ bản

28. KHỐI TRỤ

        28.1 Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, Thể tích (liên quan) khối trụ khi biết các dữ kiện cơ bản

        28.2 D06 - Bài toán thực tế về khối trụ - Muc do 2

29. KHỐI CẦU

        29.1 Câu hỏi chỉ liên quan đến biến đổi V,S,R

        29.2 Khối cầu nội - ngoại tiếp, liên kết khối đa diện

        29.3 Bài toán tổng hợp về khối nón, khối trụ, khối cầu

30. TỌA ĐỘ ĐIỂM – VECTƠ

        30.1 Hình chiếu của điểm lên các trục tọa độ, lên các mặt phẳng tọa độ và điểm đối xứng của nó

31. PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

        31.1 Tìm tâm và bán kính, ĐK xác định mặt cầu

        31.2 Điểm thuộc mặt cầu thoả ĐK

32. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG

        32.1 Tìm VTPT, các vấn đề về lý thuyết

        32.2 PTMP trung trực của đoạn thẳng

        32.3 PTMP qua 1 điểm, dễ tìm VTPT (không dùng t.c.h)

        33.4 PTMP qua 1 điểm, song song với một mặt phẳng

        33.5 PTMP theo đoạn chắn

        33.6 PTMP qua 1 điểm, vuông góc với đường thẳng

33. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

        33.1 Các câu hỏi chưa phân dạng

        33.2 Tìm VTCP, các vấn đề về lý thuyết

        33.3 PTĐT qua 1 điểm, dễ tìm VTCP (không dùng t.c.h)

        33.4 PTĐT qua 1 điểm, thoả ĐK khác

33.5 Toán Max-Min liên quan đến đường thẳn


TẢI FILE WORD

No comments:

Post a Comment