KOTIMART

Chia sẻ tài liệu Toán THPT Quốc Gia

Dạy học khám phá

1. Phẩm chất:

 • Chăm chỉ: Chủ động, kiên trì thực hiện nhiệm vụ thu thập các dữ liệu để khám phá vấn đề
 • Trung thực: Có ý thứ báo cáo các kết quả đã thu thập chính xác, khách quan để chứng minh hoặc phủ nhận giả thuyết đã đặt ra.
 • Trách nhiệm: Tự giác hoàn thành công việc thu thập các dữ liệu bản thân được phân công, phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ

2. Năng lực chung:

 • Tự chủ và tự học: Tự phân công nhiệm vụ cho thành viên trong nhóm, quyết định cách thức thu thập dữ liệu, đánh giá về quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ.
 • Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Chủ động đề ra kế hoạch, cách thức thu nhập dữ liệu, xử lý các vấn đề phát sinh một cách sáng tạo nhằm đạt được kết quả tốt nhất.

3. Khái niệm: 

 • Dạy học khám phá là cách tổ chức dạy học, trong đó học sinh tự tìm tòi, khám phá phát hiện ra tri thức mới thông qua các hoạt động dưới sự định hướng của giáo viên.

4. Điều kiện sử dụng:

Giai đoạn 1: 
 • Xác định mục đích về phẩm chất, năng lực cần hình thành ở học sinh qua các hoạt động học.
 • Xác định vấn đề cần khám phá
 • Xác định cách thức thu thập dữ liệu cho việc đánh giá các giả thuyết trong quá trình khám phá
 • Xác định nội dung vấn đề học tập học sinh cần đạt được
 • Xác định cách thức báo cáo và đánh giá kết quả hoạt động khám phá.
Giai đoạn 2:
 • Giao nhiệm vụ học tập
 • Thực hiện nhiệm vụ học tập
 • Trình bày và đánh giá kết quả của nhiệm vụ học tập.
 

No comments:

Post a Comment