KOTIMART

Chia sẻ tài liệu Toán THPT Quốc Gia

Dạy học hợp tác

 

1. Phát triển về phẩm chất:

 • Nhân ái: Có ý thức tôn trọn ý kiến các thành viên trong nhóm khi họp tác
 • Trách nhiệm: Có ý thức hỗ trợ, hợp tác với các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ

2. Phát triển về năng lực chung:

 • Tự chủ và tự học: Tự phân công nhiêm vụ cho các thành viên trong nhóm khi hợp tác, quyết định cách thức thực hiện nhiệm vụ hợp tác, đánh giá về quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ hợp tác.
 • Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Chủ động đề ra kế hoạch, cách thức thực hiện nhiệm vụ hợp tác, nhằm đạt được kết quả tốt nhất.
 • Giao tiếp và họp tác: Tăng cường khả năng trình bày và diễn đạt ý tưởng; sự tương tác tích cực giữa các thành viên trong nhóm khi thực hiện nhiệm vụ hợp tác.

3. Khái niệm:

Dạy học dựa trên dự án là cách thức tổ chức dạy học, trong đó học sinh làm việc theo nhóm để cùng nghiên cứu, trao đổi hý tưởng và giải quyết vấn đề đặt ra. 

4. Điều kiện sử dụng:

 • Nhiệm vụ học tập cần đủ khó để  cần đến cả nhóm hợp tác thực hiện.
 • Không gian làm việc cần phù hợp để học sinh thuận tiện trong việc trao đổi và thảo luận
 • Thời gian cần đủ cho các thành viên thảo luận, trình bày kết quả hiệu quả.
Giai đoạn 1: Chuẩn bị
 • Xác định mục đích về phẩm chất, năng lực cần hình thành ở học sinh qua các hoạt động học
 • Xác định vấn đề  cần khám phá
 • Xác định cách thức thu thập dữ liệu cho việc đánh giá giả thuyết trong quá trình khám phá.
 • Xác định nội dung vấn đề học tập học sinh cần đạt được
 • Xác định cách thức báo cáo và đánh giá kết quả hoạt động khám phá.
Giai đoạn 2: Tổ chức dạy học khám phá
 • Giao nhiệm vụ học tập 
 • Thực hiện nhiệm vụ học tập
 • Trình bày và đánh giá kết quả của nhiệm vụ học tập

No comments:

Post a Comment